Saturday, March 28, 2020

問い合わせフォーム ແບບຟອມການຕິດຕໍ່ CONTACT FORM

Saturday, March 21, 2020

ເມືອງໄຊຈຳພອນໄດ້ເຈົ້າເມືອງຄົນໃໝ່

                       ໄຊຈຳພອນໄດ້ທ່ານເຈົ້າເມືອງຄົນໃໝ່

Saturday, March 14, 2020

ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ

                                 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຊີ້ແຈງ
                 ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ
                 ການຊີ້ແຈງຕໍ່ມວນຊົນຂອງ ກຊສ   

ກ່ຽວກັບການຍົກເລີກກອງປະຊຸມຕ່າງໆຂອງພັກເນືອ່ງດ້ວຍພະຍາກລະບາດ

                          ແຈ້ງການຂອງຮອງປະທານປະເທດ