Sunday, June 9, 2019

Lao China Railway

                            ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟສປປລາວ ແລະ ສປ ຈີນ

Khamkeut Horse Club

                         ເພື່ອການກິລາ ແລະ ການທ່ຽວຊົມຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ

ືNature Around Water Spring

                              ສະຖານທີ່ອອມຮອບວັງນ້ຳເຢັນທີ່ເມືອງຄຳເກີດ
                                       
ບໍລີເວນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວມີທຳມະຊາດທີ່ນ່າທ່ຽວຫລາກຫລາຍ

Water Spring In Khamkeut

                              ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
                                 
ວັງນ້ຳເຢັນທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ນ່າທ່ຽວ

Xebangfai Cave

                            ເຊບັງໄຟ ສະຖານທ່ອງທ່ຽວທີ່ນ່າທ່ຽວຊົມແຫ່ງໜື່ງ

Lao China Travel Promote

                            ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງສປປລາວ ແລະ ສປຈີນ

Monday, May 20, 2019

ເກີດອັກຄີໄພ ທີ່ເມືອງຄຳເກີດ

ເກີດເຫດອັກຄີໄພທີ່ເມືອງຄຳເກີດ(ແຫລ່ງຂ່າວ ເມືອງຄຳເກີດ)